Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną • I. Postanowienia ogólne, definicje 1. Właścicielem i administratorem Strony Internetowej wmf.pl jest spółka Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545, REGON: 011558890, NIP: 5220101645, REGON 011558890, BDO: 000017755, kapitał zakładowy: 21.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@wmf.pl, który jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, w tym określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, tj. w szczególności rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagania techniczne dla świadczenia Usług, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, sposób ochrony danych osobowych Użytkownika, tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin dostępny jest na www.wmf.pl w sposób umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z treścią Regulaminu, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 4. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

  1. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego,

  2. Formularz – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na Stronie Internetowej, wypełniany i wysyłany przez Użytkownika w celu otrzymania Newslettera lub udziału/przystąpienia do Promocji na zasadach określonych w poszczególnych Regulaminach Promocji zamieszczonych na Stronie Internetowej,

  3. Promocja – akcje promocyjne dotyczące określonych produktów marki WMF organizowane przez Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545, REGON: 011558890, NIP: 5220101645), o których Usługodawca informuje na Stronie Internetowej i w związku z którymi świadczy usługi drogą elektroniczną,

  4. przesłanie danych – przekazanie za pośrednictwem Strony Internetowej, na indywidualne żądanie Użytkownika, danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu,

  5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na Stronie Internetowej,

  6. regulamin Promocji – regulamin zawierający zasady i warunki Promocji, dostępny m.in. na Stronie Internetowej,

  7. Portal lub Strona Internetowa – strona www.wmf.pl , za pośrednictwem której świadczone są przez Usługodawcę usługi drogą elektroniczną, przeznaczona w szczególności do informowania o produktach marki WMF, Promocjach, a także do wypełniania i przesyłania danych przez Użytkownika w celów wzięcia udziału w Promocji,

  8. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Usługodawcę usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), a więc systemów transmisyjnych oraz urządzeń komutacyjnych lub przekierowujących, a także innych zasobów, w tym nieaktywnych elementów sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju,

  9. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę Internetową, która korzysta z jednej lub więcej Usług przewidzianych w Regulaminie,

  10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegające na:

  12. zapewnieniu dostępu do informacji na temat produktów oraz Promocji organizowanych przez Usługodawcę, w tym do zawartych w materiałach tekstowych lub graficznych informacji na temat wybranych produktów marki WMF oraz do zamieszczonych na Stronie Internetowej regulaminów Promocji, udostępnianych na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Strony Internetowej (dalej: „Usługa informacyjna” ),

  13. przesyłaniu drogą elektroniczną materiałów marketingowych, w tym stargetowaną reklamę albo spersonalizowaną treść ofert handlowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie Internetowej, w tym przesyłanie Newslettera (dalej: „Usługa marketingowa” ),

  14.  

   udostępnieniu aplikacji umożliwiającej wypełnienie Formularza oraz przesłanie wymaganych danych w celu udziału/przystąpienia Użytkownika do Promocji na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie Promocji (dalej: „Usługa w związku z Promocjami” )

  15. Usługodawca - Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000103545, REGON: 011558890, NIP: 5220101645, REGON 011558890, BDO: 000017755, kapitał zakładowy: 21.000.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@wmf.pl,

  16. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) • II. Zakres i rodzaj Usług

 1. Usługodawca może świadczyć za pośrednictwem Strony Internetowej Usługę informacyjną, Usługę w związku z Promocjami lub Usługę marketingową.

 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.

 3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej zostaje zawarta na okres od otworzenia Strony Internetowej przez Użytkownika do jej zamknięcia przez Użytkownika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania ze strony Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 4. Umowa o świadczenie Usługi w związku z Promocjami zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu przesłania danych. Przed zawarciem Umowy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.

 5. Usługa marketingowa zawarta jest z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie przez Użytkownika, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rezygnacji z Usługi marketingowej przez Użytkownika. Przed zawarciem Umowy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług lub zrezygnować z Usług (a tym samym rozwiązać Umowę). W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie usuwa dane Użytkownika z systemu informatycznego/bazy danych.

 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. • III. Dane osobowe

 1. W celu świadczenia Usługi w związku z Promocjami lub Usługi marketingowej drogą elektroniczną Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług. Użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną materiałów marketingowych, w tym stargetowanej reklamy albo spersonalizowanej treści ofert handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie uniemożliwia świadczenie przez Usługodawcę Usługi w związku z Promocjami lub Usługi marketingowej. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także prawo do żądania ich usunięcia.

 2. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. • IV. Wymagania techniczne, przerwy w dostępie do Strony Internetowej

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z internetową przeglądarką (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera do trzech ostatnich wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,

  2. połączenie z siecią Internet.

 2. Usługodawca informuje, że podstawowym ryzykiem związanym z korzystaniem z Internetu, w tym z Usług jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe/ szkodliwe oprogramowania (np. wirusy, „ robaki, „trojany” itp.). W celu ograniczenia lub wyeliminowania tego ryzyka Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie, za pośrednictwem którego łączy się z Internetem i korzysta Usług, w program antywirusowy. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną (tu: Usług) wiążą się z działalnością tzw. hackerów, którzy mogą włamać się zarówno do systemu Usługodawcy, jak i Użytkownika.

 3. Usługodawca zapewnia działanie Strony Internetowej/korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną/ w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w tym danych osobowych Użytkowników, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 4. W razie planowanych przerw, modernizacji, aktualizacji lub napraw Strony Internetowej Usługodawca powiadomi o nich Użytkowników zamieszczając na Stronie Internetowej komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do Strony Internetowej lub braku dostępu do Strony Internetowej oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.

 5. Właściciel Strony Internetowej stosuje pliki Cookies. Szczegółowe zasady stosowania plików Cookies określa Polityka Prywatności znajdująca się na Stronie Internetowej.


V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Usługodawcę.

 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Strony Internetowej, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę przysługuje Użytkownikowi przez okres 30 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje w przypadku:

  1. reklamacji pisemnej data nadania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub data jej bezpośredniego złożenia w siedzibie Usługodawcy,

  2. reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Użytkownika, jak również wskazanie przyczyn reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji oraz – jeśli reklamacja została wysłana przez Użytkownika pocztą elektroniczną – także na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 5. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

   

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Strona Internetowa, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa własności intelektualnej. Prawa do Strony Internetowej oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej zastrzeżone są na rzecz właściciela Strony Internetowej lub uprawnionych partnerów handlowych. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Strony Internetowej, w tym zawartych na niej treści, wyłącznie do dozwolonego osobistego niekomercyjnego użytku, zgodnie z Regulaminem.

 2. Strona Internetowa w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Ściąganie i kopiowanie Regulaminu, w tym regulaminów Promocji, zamieszczonych na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego użytku Użytkownika.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:

  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,

  2. zmiany zakresu lub rodzaju świadczonych Usług,

  3. zmiany wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

 5. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje przez umieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu zawierającego wiadomość o zmianie Regulaminu oraz treść zmienionego Regulaminu. Jeśli do zmiany Regulaminu doszło w okresie obowiązywania Umowy z Użytkownikiem w zakresie Usługi marketingowej (usługa ciągła) i w związku z tą usługą Użytkownik podał swój adres email, Usługodawca poinformuje takiego Użytkownika drogą mailową o zmianie Regulaminu i jego aktualnej treści. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu

      

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium