Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego wmf.pl14 § 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego wmf.pl.

 2. Sprzedającym jest WMF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 64-100 LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 22, REGON: 365717123, NIP: 8992801261.

 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres sklep@wmf.pl lub pod numerem telefonu +48 535-523-531.

 4. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

  1. zapoznania się z asortymentem Sklepu,

  2. sprzedaży Produktów,

  3. prowadzenia Konta Klienta,

  4. rozpoznawania reklamacji.§ 2.

Definicje

 1. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

 2. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

 3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

 5. Gość – Klient Sklepu dokonujący zakupu bez rejestracji – tj. nieposiadający Konta w Sklepie.

 6. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu. 

 7. Klient - osoba zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.

 8. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta, informacje podane przez Klienta oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

 9. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu. 

 11. Pliki cookie  - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

 12. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dotyczące ochrony prywatności i plików cookie, dostępny na Stronie Internetowej.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Regulamin - niniejszy regulamin.

 15. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.wmf.pl umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 16. Sprzedający - WMF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 64-100 LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 22, REGON: 365717123, NIP: 8992801261.

 17. Strona Internetowa – domena www.wmf.pl na której znajduje się Sklep.

 18. Umowa lub Umowa Sprzedaży - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych albo stosownie do cech towaru, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

 19. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

 20. Właściciel Strony Internetowej – właściciel strony internetowej www.wmf.pl – tj. WMF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 64-100 LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 22, REGON: 365717123, NIP: 8992801261.

 21. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

§ 3.

Zakładanie Konta

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ani do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.

 2. Rejestracja i zakładanie Konta następują poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie:

  1. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, hasło,

  2. w przypadku Przedsiębiorców: nazwa firmy, adres prowadzonej działalności/siedziby, NIP, REGON, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, adres e-mail, hasło.

   W przypadku, gdy adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania (adres prowadzonej działalności/siedziby), niezbędne jest także wskazanie adresu do doręczeń.

   Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, w Formularzu rejestracji możliwe jest podanie daty urodzin Użytkownika.

 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

 2. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.

 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.

 4. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych. 

 7. Sprzedający będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej), chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedający uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji. 

 8. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

§ 4.

Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:

  1. urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej,

  3. włączonej obsługi Plików cookies,

  4. zainstalowania programu FlashPlayer.

 1. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

§ 5.

Zasady składania Zamówienia

 1. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu lub poprzez złożenie zamówienia jako Gość -niezarejestrowany Użytkownik zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu.

 2. W celu złożenia Zamówienia jako zarejestrowany Użytkownik należy:

  1. utworzyć Konto przed złożeniem pierwszego Zamówienia,

  2. zalogować się do Konta,

  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,

  4. zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.

 1. W Sklepie zakupu towarów mogą także dokonać Goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach konieczne jest podanie przez Użytkownika podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów Użytkownik Gość ma możliwość rejestracji na Stronie Internetowej lub pozostanie niezarejestrowanym Użytkownikiem. W celu zarządzania danym zamówieniem, niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link wysłany w Potwierdzeniu zamówienia.

 2.  W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu. 

§ 6.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi w formie wybranej przez Klienta:

  1. Kurier DPD – koszt wysyłki 15,99 zł brutto,

  2. Kurier DPD za pobraniem – koszt wysyłki 19,99 zł brutto,

  3. Kurier inPost – koszt wysyłki 15,99 zł brutto,

  4. Kurier inPost za pobraniem – koszt wysyłki 19,99 zł brutto,

  5. Paczkomaty InPost (tylko przedpłata) – koszt wysyłki 13,99 zł brutto.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. przelew tradycyjny,

  2. płatności elektroniczne PayU (m.in. kartą płatniczą lub kredytową, przelewem elektronicznym)

  3. płatność przy odbiorze. 

 1. Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 7.

Faktury

 1. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaży.

 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

§ 8.

Wykonanie Umowy

 1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

 3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane. 

 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 5. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 9. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

 11. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 12. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

§ 9.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni. 

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 

 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.wmf.pl .

 5. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres sklep@wmf.pl . Sprzedający wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,

  2. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

  3. Klient powinien odesłać Produkt na adres wskazany w etykiecie zwrotnej, przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na adres e-mail, wskazany przez Klienta zgodnie z Procedurą Zwrotu nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy,

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  3. dotyczącej spersonalizowanych towarów.

§ 10.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów:

a) Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,

b) Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

c) reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym wskazanymi w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

e) jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

(1) zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,

(2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

(3) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedający zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

f) Sprzedający ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,

g) jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,

h) Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres wskazany w etykiecie zwrotnej, przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na adres e-mail, wskazany przez Klienta zgodnie z Procedurą Zwrotu.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie działania strony internetowej Sklepu znajdują się w § 12 Regulaminu (świadczenie usług drogą elektroniczną).

§ 11.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ,

  2.  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ,

  3.  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

 2. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 2. Użytkownik będący konsumentem, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 12.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca       2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) i świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

  1. Konto,

  2. umożliwianie Klientom zawierania Umów Sprzedaży (składania Zamówień), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  3. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

  4. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;

  5. podtrzymywanie sesji po zalogowaniu do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej 

 2. Niniejszy paragraf określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego, tj. w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagania techniczne dla świadczenia usług, zakaz dostarczania przez Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, sposób ochrony danych osobowych Użytkownika, tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Umowa o świadczenie usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wmf.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Balonowa 49 Strzyżewice, 64-100 Leszno.

 4. Korzystanie z usługi zawierania Umów Sprzedaży rozpoczyna się z momentem złożenia Zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu i trwa do momentu jej realizacji.

 5. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Użytkownika do zamknięcia sesji – zamknięcia przeglądarki internetowej (usługa podtrzymania sesji po zalogowaniu).

 6. Korzystanie z usługi przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu rozpoczyna się z momentem uruchomienia przez Użytkownika strony Sklepu i trwa do momentu zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedającego lub Sklepu Internetowego;

  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danymzakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwydla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego;

  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedającego kosztów w pełnej wysokości;

  7. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem,

  8. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przezprzepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  9. niepodejmowania działań takich jak:

   • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedającego, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;

 8. Postępowanie reklamacyjne dot. świadczenie usług drogą elektroniczną wymienionych w § 12 Regulaminu będzie prowadzone przez Sprzedającego.

 9. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego przysługuje Użytkownikowi przez okres 30 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje w przypadku: i) reklamacji pisemnej data nadania reklamacji za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej lub data jej bezpośredniego złożenia w siedzibie Sprzedającego, ii) reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 10. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Użytkownika, jak również wskazanie przyczyn reklamacji.

 11. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji oraz – jeśli reklamacja została wysłana przez Użytkownika pocztą elektroniczną – także na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika.

 12. Użytkownik ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 13.

Ochrona danych osobowych oraz możliwość przekazania danych osobowych Klientów

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „ RODO ”), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres sklep@wmf.pl lub pod numerem telefonu +48 535 523 531.

 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 ust. 11 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji złożonych Zamówień współpracującym ze Sprzedającym firmom kurierskim i operatorom pocztowym, a także podmiotom, z którymi współpracuje on przy realizacji procesu płatności oraz z wyjątkiem sytuacji, w której Klient wyrazi fakultatywną zgodę na przekazanie jego danych osobowych do Właściciela Strony Internetowej w celach marketingowych. Dane Klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 5. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie zawierania i wykonywania Umowy sprzedaży, w tym związanych ze składaniem i realizacją Zamówienia i procesem rejestracji Konta.

 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez cały czas trwania łączących Klienta oraz Sprzedającego relacji handlowych oraz okresu reklamacji. Po upływie powyżej wskazanego okresu, dane osobowe Klienta będą przechowywane wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń . Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu marketingu, będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Strony Internetowej.

 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 9. Sprzedający może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, adres poczty elektronicznej Klienta, numer telefonu Klienta, adres zamieszkania Klienta, adres do doręczeń.

 10. Poprzez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia lub/i zawarcia Umowy Sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizację Zamówienia lub Umowy Sprzedaży.

  1. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego danych osobowych Klienta, przysługują mu następujące prawa:

  2. żądania dostępu do danych osobowych;

  3. żądania sprostowania danych osobowych;

  4. żądania usunięcia danych osobowych, które jednak nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Sprzedający jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jednak nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Sprzedający jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa;

  6. cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

  7. żądania informacji o istnieniu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wywołuje skutki prawne lub inne istotne skutki w stosunku Klienta oraz podania istotnych informacji dotyczących znaczenia takiego przetwarzania i wszelkich przewidywanych konsekwencji idących za takim zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych Klienta;

  8. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu właściwego w zakresie ochrony danych.

  9. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów promocyjno marketingowych, w tym na ich profilowanie, przez Właściciela Strony Internetowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§ 14.

Pliki cookie

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sprzedający korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies“).

 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu

 3. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies“ na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

 4. Pliki „cookies“ wykorzystywane są w szczególności w celu:

  1. dostosowania oferty produktów oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu;

  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;

  3. oraz do trzymania sesji i częściowo wypełnionego Koszyka.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona dla Klientów na stronie Sklepu.

 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

  3. zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

 6. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

 7. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium