Polityka prywatności

Polityka dotycząca ochrony prywatności
i plików cookieW Portalu wmf.pl możesz znaleźć informacje dotyczące produktów oraz aktualnych wydarzeń i projektów realizowanych przez Groupe SEB, zapoznać się z treścią komunikatów prasowych, obejrzeć materiały zdjęciowe i video, przeczytać opis i funkcjonalności produktów i usług marek WMF oraz Kaiser, otrzymać najnowsze informacje oraz oferty oraz przeczytać materiały lifestylowe.

Groupe SEB Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C („ Groupe SEB ”) szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności.

W niniejszym dokumencie znajdą Państwo istotne informacje na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu wmf.pl („ Portal ”) oraz w jaki sposób Groupe SEB dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Portalu.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych („ RODO ”), Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy z dnia 17 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

I. Polityka prywatności danych osobowych

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), ul. Inflancka 4C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS : 103545, NIP : 5220101645, REGON : 011558890, której kapitał zakładowy wynosi 21.000.000,00 zł.

2. Zakres danych

2.1. Zautomatyzowane gromadzenie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, serwer automatycznie gromadzi następujące informacje:

- typ i wersja przeglądarki Użytkownika,

- system operacyjny komputera Użytkownika,

- adres IP komputera Użytkownika.

2.2. Gromadzenie danych udostępnionych przez Użytkownika

Niektóre funkcjonalności Portalu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych. Korzystanie z tych funkcjonalności jest dobrowolne.

Konto Użytkownika można zarejestrować bezpośrednio na Portalu. Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych w Portalu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz w zakresie adresu e-mail korzystania z usługi Newsletter.

Jeśli niezalogowany Użytkownik kontaktuje się z nami przez formularz kontaktowy, korzystamy z podanego przez niego adresu e-mail w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań.

Użytkownik rejestrujący się do Portalu przekazuje Groupe SEB swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.

W zależności od funkcjonalności Portalu, z których każdorazowo Użytkownik chce skorzystać, w zależności od sytuacji, Groupe SEB przetwarza następujące informacje:

- dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);

- dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli Użytkownik korzysta z Portalu przy użyciu telefonu komórkowego);

- informacje handlowe (jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera),

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami przetwarzane są przez Groupe SEB:

- w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

- w celach analitycznych i statystycznych, poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO) .

Jeżeli Użytkownik zarejestrował się do Portalu, jego dane osobowe udostępnione w związku z rejestracją, są przetwarzane w celach identyfikacyjnych, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu będących do dyspozycji zarejestrowanych Użytkowników. W każdej chwili Użytkownik może zamknąć swoje konto i Groupe SEB zaprzestanie przetwarzania tej kategorii danych - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy lub realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Groupe SEB również w celu kontaktu z nim i poinformowania go aktualnościach Portalu, w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika dotyczące Portalu i zawartych w nim informacji, rozpatrzenia wniosku, uwag, reklamacji dotyczących działania Portalu - podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy lub realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych i handlowych, w tym na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną zawierającego treści marketingowe, handlowe, informacyjne itp. (Newsletter) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli Groupe SEB przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Groupe SEB (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Portalu przetwarzane są w bazie danych traktowanej, jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywanej na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Groupe SEB wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników.

Środki te obejmują:

- zapobieganie dostępowi osób nieupoważnionych do danych (fizyczna kontrola dostępu);

- zapobieganie wykorzystaniu systemów przetwarzania danych bez upoważnienia (sprzętowa kontrola dostępu);

- zapewnienie, aby osoby upoważnione do korzystania z systemów informatycznych uzyskiwały dostęp tylko do takich danych osobowych, do jakich mogą mieć dostęp zgodnie z ich prawami dostępu, a także aby w trakcie przetwarzania lub wykorzystywania oraz przechowywania, dane osobowe nie mogły zostać odczytane, skopiowane, zmodyfikowane lub usunięte bez upoważnienia (kontrola dostępu do danych);

- zapewnienie, że dane osobowe nie będą mogły zostać odczytane, skopiowane, zmodyfikowane lub usunięte bez upoważnienia podczas elektronicznej transmisji lub przechowywania na nośnikach, oraz że odbiorcy wszystkich transferów Danych osobowych za pomocą systemów przesyłu informacji, mogą zostać ustaleni i zweryfikowani (kontrola transferu danych);

- zapewnienie wdrożenia środków pozwalających na ustalenie czy dane osobowe zostały wprowadzone, zmienione lub usunięte (skasowane) i przez kogo (kontrola wprowadzania);

- zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami (kontrola instrukcji);

- zapewnienie zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkową utratą lub zniszczeniem (kontrola dostępności);

- zapewnienie, aby dane osobowe zbierane w różnych celach mogły być przetwarzane oddzielnie (kontrola rozdzielenia).

5. Termin przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres, w którym będą świadczone usługi związane z Portalem oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Groupe SEB będzie także przetwarzać dane osobowe Użytkowników do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularz kontaktowy dostępny w Portalu.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych Groupe SEB, będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług Portalu.

6. Ujawnianie danych stronom trzecim

Groupe SEB chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

Groupe SEB nie ujawnia danych osobowych przekazanych przez Użytkowników stronom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, chyba że takie ujawnienie jest wymagane w celu lub w związku z korzystaniem z usług związanych z funkcjonowaniem Portalu. W takim przypadku dane osobowe Użytkowników zostaną przekazane podwykonawcom, którzy wspierają Groupe SEB w świadczeniu usług związanych z Portalem, tj. dostawcy usług związanych z administrowaniem systemem informatycznym, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą .

Groupe SEB może udostępnić dane osobowe podmiotom publicznym uprawnionym do żądania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem naruszenia prawa.

7. Prawa Użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Groupe SEB danych osobowych Użytkowników Portalu, przysługują im następujące prawa:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- żądania sprostowania danych osobowych;

- żądania usunięcia danych osobowych, które jednak nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Groupe SEB jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które jednak nie dotyczy sytuacji, gdy do przetwarzania danych osobowych Groupe SEB jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa;

- cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

- żądania informacji o istnieniu zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wywołuje skutki prawne lub inne istotne skutki w stosunku Użytkownika oraz podania istotnych informacji dotyczących znaczenia takiego przetwarzania i wszelkich przewidywanych konsekwencji idących za takim zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika;

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu właściwego w zakresie ochrony danych.

Aby skorzystać z jednego lub więcej praw wyszczególnionych powyżej związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usług Serwisów prosimy kierować:

 

  • pisemnie na adres: Groupe SEB Polska, Inflancka 4C, 00-189 Warszawa

  • mailowo na adres: rodo@groupeseb.com

  • telefonicznie pod numerem: +48 22 380 04 339 ( koszt jak za połączenie lokalne)

8. Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne podmioty. Groupe SEB nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę Portalu.

II. Polityka Cookie

1. Pliki Cookie

Strona internetowa, za pośrednictwem której prowadzony jest Portal, wykorzystuje pliki cookie, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla Użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Cookie to małe pliki tekstowe zainstalowane na komputerze użytkownika i zapisane przez przeglądarkę. Większość przeglądarek domyślnie używa plików cookie. W ustawieniach bezpieczeństwa komputera Użytkownik może zezwolić lub zabronić zapisywania plików cookie. Jeśli Użytkownik wyłączy pliki cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcjonalności Portalu, a niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Pliki cookie nie szkodzą komputerowi Użytkownika, nie zawierają wirusów ani danych osobowych, a zapisane w nich informacje nie są powiązane z nazwiskiem, adresem, ani innymi danymi osobowymi Użytkownika.

Zainstalowane pliki cookie nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.

2. Cele tworzenia plików Cookie i ich rodzaje

Groupe SEB umieszcza pliki cookie na urządzeniach końcowych użytkowania podczas korzystania z Portalu w celu:

- dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Portalu, co umożliwia ulepszanie jego struktury, funkcjonalności i zawartości,

- tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Portalu.

Groupe SEB stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Groupe SEB stosuje następujące rodzaje plików cookie:

- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do logowania się do Portalu przez Użytkownika;

- służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

- umożliwiające przygotowywanie statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności Portalu;

- umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub regionu, wyglądu strony, itp.;

- umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

3. Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik Portalu może dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy Portalu w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są na następujących stronach:

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

- Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

III. Zmiany polityki

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie mogą ulec zmianie.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Groupe SEB poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów przy użyciu Portalu (np. poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub wysyłając do Użytkowników wiadomość e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby wpływ na ich prywatność, aby dać Użytkownikom Portalu możliwość zaznajomienia się ze zmianami, ocenienia ich i, jeżeli wyrażą taką chęć, sprzeciwienia się im lub wyrejestrowania się z określonej usługi lub funkcjonalności Portalu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium